Dataansvarlighed
Vi tager din persondatabeskyttelse alvorligt
ATP Ejendomme behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler persondata afhængig af, hvilken relation du har til ATP Ejendomme A/S. Du kan se den del, der er relevant for dig, nedenfor:

 1. For besøgende på vores hjemmeside strandgade7.dk
  2. Hvis du downloader et prospekt
  3. Hvis du er kunde hos ATP Ejendomme A/S
  4. Hvis du er samarbejdspartner hos ATP Ejendomme A/S

  Desuden kan du læse mere om vores sikkerhed og behandlingsregler længere nedenfor.

  Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data, er:
  ATP Ejendomme A/S
  CVR-nr.: 17 26 16 49
  Gothersgade 49, 1. th., 1123 København K

  Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os på atpe@atp-ejendomme.dk.

  Besøgende på ATP Ejendommes website strandgade7.dk
  Vi anvender denne type data om dig
  For at sikre funktionaliteten på vores websites benytter vi os af cookies. De cookies, vi benytter os af, indeholder ingen personlige oplysninger.
  Cookies, formål og relevans Vi placerer kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på vores website, som du beder om, og som er undtaget for krav om samtykke.
  Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem.

  Behandling af persondata, hvis du er kunde hos ATP Ejendomme
  Vi anvender denne type data om dig
  Hvis du eller din virksomhed er lejer i en af de ejendomme, som administreres og/eller udlejes af ATP Ejendomme, behandles der persondata om de relevante kontaktpersoner og medarbejdere.
  Det er blandt andet persondata, som vi i henhold til lovgivningen skal behandle, men også persondata, som er nødvendige dels i forhold til vores lejeaftale med dig/jer, dels i vores kontakt med dig og dine medarbejdere.

  De data, vi anvender, omfatter:
  – Almindelige persondata, eksempelvis navn, adresse, telefonnummer (fastnet og/eller mobil) og kontakt-e-mailadresse
  – Almindelige økonomiske oplysninger som fx et kontonummer
  – Andre almindelige oplysninger, herunder tv-billeder i forbindelse med overvågning
  – I ekstraordinære situationer behandles CPR-numre til entydig identifikation.

  Tv-overvågning kan forekomme og sker i overensstemmelse med reglerne i tv-overvågningsloven. Det betyder bl.a., at der vil blive skiltet i områder medtv-overvågning, at optagelser kun opbevares i henhold til lovgivningen, og at optagelserne i øvrigt vil ske på en sådan måde, at områder uden offentlig adgang ikke filmes.

  Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

  Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

  Det sker til brug for:
  – Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
  – Administration af dit lejemål, herunder nødvendig kommunikation med dig
  – Fastlæggelse af retskrav eller til imødegåelse af et retskrav
  – Kommunikation i forbindelse med vores brug af tjenester og ydelser.
  – Opfyldelse af lovkrav.

Behandling af persondata, hvis du er samarbejdspartner hos ATP Ejendomme
Vi anvender denne type data om dig
ATP Ejendomme behandler persondata om vores samarbejdspartnere til brug for opfyldelsen af aftalen mellem parterne.
Det er bl.a. persondata, som vi i henhold til lovgivningen skal behandle, men også persondata, som er nødvendige dels i forhold til vores aftale, dels i vores kontakt med dig og dine medarbejdere.

De data, vi anvender, omfatter:
– Almindelige personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse, e-mail og lignende.
– Økonomiske oplysninger: f.eks. et kontonummer

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Det sker til brug for:
– Fastlæggelse af retskrav eller til imødegåelse af et retskrav
– Kommunikation i forbindelse med vores brug af tjenester og ydelser.
– Opfyldelse af lovkrav. 

Almindelige behandlingsregler
Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, enten via kontakt med dig eller via opdatering fra offentlige databaser (CVR-registret).

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Eventuelle ændringer bedes meddelt til ATP Ejendomme på vores e-mail: atpe@atp-ejendomme.dk

For at sikre kvaliteten af dine data har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.

Vi indhenter kun persondata, som vi har lov til
Vi har som udgangspunkt brug for dine persondata for at kunne administrere dit lejemål/din forretningsrelation til ATP Ejendomme, hvilket er et lovligt formål. Hvis vi ikke har et grundlag i henhold til lov for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata – også når dit samtykke ikke er nødvendigt at indhente.

Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Vi videregiver ikke dine persondata uden vi har lov til det
Vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, hvis vi har en hjemmel i loven til det. Det kan være, fordi vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed, eller hvis vi har en berettiget interesse, og denne interesse ikke overstiger hensynet til dig. Det kan bl.a. være, når vi udarbejder forbrugsregnskaber, har kontakt med vores lejere i forbindelse med den løbende administration af ejendommen, kommunikerer med vores samarbejdspartnere til opfyldelse af et aftaleforhold eller kontakter potentielle kunder, der har vist interesse i et lejemål.

Det kan også være, hvis der behandles tvister ved domstolene, i voldgiftsretten eller i huslejenævnet.

Vi videregiver ikke persondata til brug for markedsføring, uden at vi indhenter dit samtykke og informerer dig om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøje-med i CPR-registeret /og eller CVR-registeret.

Vi videregiver ikke dine persondata med aktører uden for EU/EØS, og vi deler ikke dine per-sondata med aktører i lande uden for EU/EØS.

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der tilgår og afdækker personlige oplysninger. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og kontrol. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.  

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sik-kerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine person-data, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til ATP Ejendomme på E-mail: atpe@atp-ejendomme.dk

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de bør rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i for-hold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, under-søger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan henvende dig til ATP Ejendomme på vores e-mail: atpe@atp-ejendomme.dk, hvis du vil gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at flytte dine data
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhen-tet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at over-føre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til at flytte dine data (dataportabilitet), vil du modtage dine per-sondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.